Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Contractant 1 zijnde – Theaterie vertegenwoordigt door M. Bouhuijs & J. Groenewoud en C2 – de cliënt. De algemene voorwaarden vormen een geheel met de te tekenen contracten en behouden geldigheid boven de algemene voorwaarden van cliënt.

 1. Indien Theaterie/interactief theater hierna TIT, om welke reden dan ook niet in staat is de voorstelling te laten plaatsvinden volgens het contract, zal zij de cliënt, daarvan ten spoedigste op de hoogte stellen. TIT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm ook ontstaan doordat de voorstelling wegens overmacht aan de zijde van TIT moet worden geannuleerd. In dat geval zullen partijen in onderling overleg bepalen of, en zo ja, op welke datum de desbetreffende voorstelling alsnog kan plaatsvinden. Indien een afgesloten contract door de cliënt wordt geannuleerd, worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  • 1 dag van tevoren: 100% van het afgesproken bedrag;
  • tot 4 weken van tevoren: 75% van het afgesproken bedrag;
  • meer dan 4 weken van tevoren: 50% van het afgesproken bedrag.
 2. In geval van overmacht, waaronder begrepen arbeidsongeschiktheid van een der werknemers, heeft TIT, het recht diens rol door een ander te doen overnemen, dan wel de voorstelling naar een latere datum te verschuiven of deze voorstelling te annuleren; dit alles in overleg met de cliënt.
 3. Tenzij anders overeengekomen zal de cliënt als volgt afrekenen met TIT:
  • 50% bij het aanvaarden van het contract
  • 50% binnen 1 maand na afloop van de voorstelling
  • Wanneer de betaling niet binnen deze termijn in het bezit is van TIT, zal de cliënt een rente verschuldigd zijn van 1% per maand.
 4. Iedere schade toegebracht door personeel of publiek van de cliënt aan de eigendommen van TIT wordt door TIT in rekening gebracht.
 5. Registratie van de voorstelling, in welke vorm dan ook (fotograferen, filmen en andere beeld- en/of geluidregistratie) alsook de nadruk van/of overname uit het programmaboekje is zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van TIT verboden.
 6. Cliënt verplicht zich de pers en het publiek naar behoren en op tijd te informeren over de voorstelling van TIT. De door TIT ter beschikking gestelde foto’s dienen na de voorstelling door cliënt direct geretourneerd te worden.
 7. Indien terugzending van het getekende contract niet plaatsvindt wordt de overeenkomst als niet gesloten beschouwd